Privatumo Politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 JempLangs (toliau – Operatorius) pagarbą piliečių teisėms ir laisvėms daro viena iš svarbiausių sąlygų vykdant savo veiklą.
1.2 Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Politika) taikoma visai informacijai, kurią Operatorius gali gauti apie svetainės jempball.com lankytojus. Asmens duomenys tvarkomi pagal federalinį įstatymą „Dėl asmens duomenų“ Nr. 152-FZ.

2. Pagrindinės Politikoje vartojamos sąvokos:

2.1 Interneto svetainė – grafinės ir informacinės medžiagos rinkinys, taip pat kompiuterinės programos ir duomenų bazės, užtikrinančios jų prieinamumą internete tinklo adresu jempball.com;
2.2 Vartotojas – bet kuris jempball.com svetainės lankytojas;
2.3 Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su jempball.com svetainės Vartotoju;
2.4 Asmens duomenų tvarkymas – bet koks veiksmas su asmens duomenimis, atliekamas naudojant kompiuterį, taip pat jų nenaudojant;
2.5 Asmens duomenų nuasmeninimas – veiksmai, dėl kurių neįmanoma nustatyti asmens duomenų nuosavybės konkrečiam Vartotojui ar asmeniui, nenaudojant papildomos informacijos;
2.6 Asmens duomenų platinimas – bet kokie veiksmai, dėl kurių asmens duomenys atskleidžiami neribotam skaičiui asmenų;
2.7 Asmens duomenų teikimas – bet kokie veiksmai, dėl kurių asmens duomenys atskleidžiami tam tikram asmenų ratui;
2.8 Asmens duomenų sunaikinimas – bet kokie veiksmai, dėl kurių negrįžtamai sunaikinami asmens duomenys kompiuteryje ar bet kurioje kitoje laikmenoje.

3. Operatorius gali tvarkyti šiuos Vartotojo asmens duomenis:

3.1 Operatoriaus tvarkomų asmens duomenų sąrašas: Slapukai.
3.2. Be to, svetainė renka ir apdoroja anoniminius duomenis apie lankytojus (įskaitant slapukus), naudodama interneto statistikos paslaugas (Yandex Metrica, Google Analytics ir kt.).

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

4.1 Vartotojo asmens duomenys – Slapukai – tvarkomi šiais tikslais: Suteikti prieigą prie svetainės. Operatorius turi teisę siųsti pranešimus Vartotojui apie naujus produktus ir paslaugas, specialius pasiūlymus ir įvairius renginius. Vartotojas visada gali atsisakyti gauti informacinius pranešimus, atsiųsdamas Operatoriui laišką adresu privacy@jempball.com
4.2 Anoniminiai Vartotojų duomenys, surinkti naudojantis interneto statistikos paslaugomis, naudojami informacijai apie Vartotojų veiksmus svetainėje rinkti, svetainės kokybei gerinti. svetainę ir jos turinį.

5. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

5.1 Operatorius tvarko Vartotojo asmens duomenis tik tuo atveju, jei Vartotojas juos siunčia naudodamas formas, esančias jempball.com svetainėje. Siųsdamas savo asmens duomenis Operatoriui, Vartotojas išreiškia sutikimą su šia Politika.
5.2 Operatorius apdoroja anoniminius duomenis apie Naudotoją, jei Vartotojas tai leido naršyklės nustatymuose (įjungtas slapukų išsaugojimas ir JavaScript technologijos naudojimas).

6. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo ir kitokio pobūdžio tvarkymo tvarka

6.1 Operatorius užtikrina asmens duomenų saugumą ir imasi visų įmanomų priemonių, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su asmens duomenimis.
6.2 Vartotojo asmens duomenys niekada, jokiomis aplinkybėmis, nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, susijusius su galiojančių teisės aktų įgyvendinimu.
6.3. Jei nustatomi asmens duomenų netikslumai, Vartotojas gali juos atnaujinti, atsiųsdamas pranešimą Operatoriui el. pašto adresu privacy@jempball.com, pažymėtą „Asmens duomenų atnaujinimas“.
6.3 Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis yra neribotas. Vartotojas gali bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, atsiųsdamas Operatoriui pranešimą el. pašto adresu privacy@jempball.com, pažymėdamas „Sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimas“.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Vartotojas gali gauti bet kokį paaiškinimą dominančiais klausimais, susijusiais su jo asmens duomenų tvarkymu, susisiekęs su Operatoriumi el. paštu privacy@jempball.com.
7.2. Šiame dokumente atsispindės bet kokie Operatoriaus asmens duomenų tvarkymo politikos pakeitimai. Esant esminiams pakeitimams, Vartotojui informacija gali būti siunčiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu.